กำหนดลงทะเบียนสอบประมวลความรู้

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดวันลงทะเบียน และวันสอบประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้มีสิทธิสอบต้องผลการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีหนี้ค้างชำระ ตามกำหนดวันลงทะเบียน และวันสอบประมวลความรู้ ดังนี้

  • วันที่ 23 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันสอบประมวลความรู้
  • วันที่ 25 – 26 พ.ค. 2561 ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ (ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท)
  • วันที่ 2 มิ.ย. 2561 สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) หมวดวิชาพื้นฐาน
  • วันที่ 3 มิ.ย. 2561 สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) หมวดวิชาบังคับ
  • วันที่ 22 มิ.ย. 2561 ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)

กำหนดการสอบประมวลความรู้ (แก้ไอ)

  • วันที่ 30 มิ.ย. 2561 สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) หมวดวิชาพื้นฐาน
  • วันที่ 1 ก.ค. 2561 สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) หมวดวิชาบังคับ
  • วันที่ 13 ก.ค.2561 ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (แก้ไอ)

เมื่อชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารแล้วให้นำ Comp code มาลงทะเบียนและออกใบเสร็จรับเงิน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี ตามวันและเวลาที่กำหนด

ไฟล์แนบ:  ประกาศลงทะเบียนสอบประมวลความรู้

ดาวน์โหลด comp code ได้ที่:   หน้า Download

Scroll to Top