ผลการเทียบโอนหน่วยกิต คณะรัฐศาสตร์ รหัส 61

นักศึกษาที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ในภาค 1 ปีการศึกษา 2561 และขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต คณะรัฐศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อผลการเทียบโอนหน่วยกิต ได้จากไฟล์แนบด้านล่างนี้

นักศึกษาสามารถชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต ได้ 2 วิธีดังนี้

  1. ชำระโดยซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่าย “หัวหน้าฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน” ไปรษณีย์สาขารามคำแหง 10241 และส่งธนาณัติมาที่ “หัวหน้าฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน อาคาร สวป. ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240” (เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องขอให้นักศึกษานำเอกสารแบบคำร้องเทียบโอนส่งไปด้วย)
  2. ชำระที่สาขาวิทยบริการฯ เฉพาะในช่วงของการลงทะเบียนเรียน ทุกภาคเรียน (เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องขอให้นักศึกษานำเอกสารแบบคำร้องเทียบโอนไปด้วย)

* นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อทางเว็บไซต์ เนื่องจากเอกสารในกาสรเทียบโอนยังไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อที่ ฝ่ายเทียบโอนหน่วยกิต คณะรัฐศาสตร์ โทร. 02 310 8466

Scroll to Top