การเทียบโอนหน่วยกิต

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป, วุฒิปริญญาตรีจากสถาบันอื่นหรือเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่หมดสถานภาพแล้ว กรณี 8 ปี หรือเคยเป็นนักศึกษาระบบ Pre – Degree หรือจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วแต่ต้องการเทียบโอนเป็นปริญญาที่ 2 ผู้สมัครสามารถขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตได้ ซึ่งแต่ละคณะจะเทียบโอนได้ไม่เท่ากันโดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะนิติศาสตร์

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต

อนุปริญญา

เทียบโอนได้ 27 หน่วยกิต
เรียนเพิ่มอีก 112 หน่วยกิต

หมวดวิชาที่เทียบโอนได้
วิชาศึกษาทั่วไป 27 หน่วยกิต
ยกเว้นวิชา RAM1000

ปริญญาตรี

เทียบโอนได้ 33 หน่วยกิต
เรียนเพิ่มอีก 106 หน่วยกิต

หมวดวิชาที่เทียบโอนได้
วิชาศึกษาทั่วไป 27 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ยกเว้นวิชา RAM1000

โอนย้าย

โอนย้ายจากสถาบันอื่น (กรณีไม่สำเร็จการศึกษา) วิชาที่นำมาเทียบโอนได้ต้องมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า C คณะจะแจ้งผลการเทียบโอนให้ทราบภายหลังการสมัคร

หมดสถานภาพ

เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง กรณีหมดสถานภาพ, 8 ปีสมัครใหม่ หรือเป็นนักศึกษา Pre – Degree คณะจะแจ้งผลการเทียบโอนให้ทราบภายหลังการสมัคร

คณะรัฐศาสตร์

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต

อนุปริญญา
เทียบโอนได้ 33 หน่วยกิต
เรียนเพิ่มอีก 96 หน่วยกิต

หมวดวิชาที่เทียบโอนได้
วิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ปริญญาตรี
เทียบโอนได้ 51 หน่วยกิต
เรียนเพิ่มอีก 78 หน่วยกิต

หมวดวิชาที่เทียบโอนได้
วิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โอนย้าย

โอนย้ายจากสถาบันอื่น (กรณีไม่สำเร็จการศึกษา) วิชาที่นำมาเทียบโอนได้ต้องมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า C คณะจะแจ้งผลการเทียบโอนให้ทราบภายหลังการสมัคร

 

หมดสถานภาพ

เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง กรณีหมดสถานภาพ, 8 ปีสมัครใหม่ หรือเป็นนักศึกษา Pre – Degree คณะจะแจ้งผลการเทียบโอนให้ทราบภายหลังการสมัคร

คณะบริหารธุรกิจ

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132หน่วยกิต

อนุปริญญา
เทียบโอนได้ 57 หน่วยกิต
เรียนเพิ่มอีก 75 หน่วยกิต
หมวดวิชาที่เทียบโอนได้
วิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
วิชาแกนทางธุรกิจ 15 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ไม่ใช่สาขาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนได้ 63 หน่วยกิต
เรียนเพิ่มอีก 69 หน่วยกิต
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
เทียบโอนได้ 81 หน่วยกิต
เรียนเพิ่มอีก 51 หน่วยกิต
โอนย้าย

โอนย้ายจากสถาบันอื่น (กรณีไม่สำเร็จการศึกษา) วิชาที่นำมาเทียบโอนได้ต้องมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า C คณะจะแจ้งผลการเทียบโอนให้ทราบภายหลังการสมัคร

 

หมดสถานภาพ

เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง กรณีหมดสถานภาพ, 8 ปีสมัครใหม่ หรือเป็นนักศึกษา Pre – Degree คณะจะแจ้งผลการเทียบโอนให้ทราบภายหลังการสมัคร

คณะสื่อสารมวลชน

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต

อนุปริญญา

เทียบโอนได้ 54 หน่วยกิต
เรียนเพิ่มอีก 90 หน่วยกิต

หมวดวิชาที่เทียบโอนได้
วิชาศึกษาทั่วไป 42 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 12 หน่วยกิต
วิชา RAM1000 ต้องเรียนเพิ่ม
ปริญญาตรี

เทียบโอนได้ 90 หน่วยกิต
เรียนเพิ่มอีก 54 หน่วยกิต

หมวดวิชาที่เทียบโอนได้
วิชาพี้นฐานทั่วไป 42 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
วิชาโท 21 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 12 หน่วยกิต
วิชา RAM1000 ต้องเรียนเพิ่ม

โอนย้าย

โอนย้ายจากสถาบันอื่น (กรณีไม่สำเร็จการศึกษา) วิชาที่นำมาเทียบโอนได้ต้องมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า C คณะจะแจ้งผลการเทียบโอนให้ทราบภายหลังการสมัคร

หมดสถานภาพ

เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง กรณีหมดสถานภาพ, 8 ปีสมัครใหม่ หรือเป็นนักศึกษา Pre – Degree คณะจะแจ้งผลการเทียบโอนให้ทราบภายหลังการสมัคร

เอกสารประกอบการเทียบโอน

  •  รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป
  •  สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript) จำนวน 4 ชุด
  •  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง (กรณี 8 ปี หรือหมดสถานภาพ, Pre-Degree) ใช้ Transcript ตัวจริง
  •  สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล, คำนำหน้านาม, ยศ, ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) เท่ากับจำนวนวุฒิที่ใช้สมัคร
  •  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (จำนวน 2 ฉบับ)
  •  โอนย้ายจากสถาบันอื่น (กรณีไม่สำเร็จจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น) แนบวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปและ Transcript กรณีไม่สำเร็จการศึกษา(ตัวจริง)พร้อมทั้งคำอธิบายรายวิชา(Course Description) ของแผนการศึกษา ฉบับจิรงพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ (รวม 2 ฉบับ)
  •  ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน

วุฒิต่างสถาบันหน่วยกิตละ 100 บาท

วุฒิจาก มร. หน่วยกิตละ 25 บาท

วันสมัครนักศึกษาสามารถชำระ 100.- บาทไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลการเทียบโอนในระบบคอมพิวเตอร์ได้แต่ต้องชำระค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือ(ทั้งหมด)ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีการศึกษา

เฉพาะภาค 1 ปี 2562 นักศึกษาหมดสถานภาพจาก ม.ร., นักศึกษาจาก ม.ร. กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วสมัคร ปริญญาที่ 2 ปรับลดค่าเทียบโอนเหลือหน่วยกิตละ 25 บาท

X