ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุ  36  พรรษา  พ.ศ. 2534  (รุ่นที่ 32)ประจำปีการศึกษา  2565(ส่วนกลาง และสาขาวิทยบริการฯ)

รายละเอียดการให้ทุนการศึกษา
เป็นทุนการศึกษาที่ให้โอกาสแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่มีความขัดสนทางด้านการเงิน โดยให้ทุนการศึกษาเป็นการยกเว้นค่าหน่วยกิต
ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าตำราเรียน ตลอดหลักสูตร จนสำเร็จการศึกษา จำนวน 36 ทุน

นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.  คุณสมบัติทั่วไป
1.1  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่  1  ในปีการศึกษา 2565 และไม่เป็นนักศึกษาระบบ pre-degree
1.2  มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา
1.3  มีผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า  2.00
1.4  มีฐานะยากจน ครอบครัวไม่สามารถส่งเสียให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือไม่มีผู้อุปการะในการศึกษา
1.5  ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ามาก่อนหรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2 หรือนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2560
1.6  ไม่เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  สถาบันการศึกษานานาชาติหรือนักศึกษาโครงการพิเศษ
1.7  ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่น  ๆ  ในปีการศึกษาเดียวกัน

2.  หลักฐานประกอบใบสมัคร
2.1  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  1  ฉบับ (Download ใบสมัคร)
2.2  สำเนาใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    (ปพ.1) หรือเทียบเท่า 1 ฉบับ
2.3  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับทุนการศึกษา 1 ฉบับ
2.4  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค  1 / 2565 อย่างละ  1  ฉบับ
2.5  สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา  มารดา อย่างละ  1  ฉบับ
2.6  สำเนาใบมรณะบัตรของบิดา มารดา  ในกรณีแจ้งว่าถึงแก่กรรม
2.7  รูปถ่ายที่พักอาศัยตามภูมิลำเนาของนักศึกษา 1 รูป

4.วัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์
กำหนดสัมภาษณ์นักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนที่ www.ru.ac.th/scholarship สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ ให้ติดตามประกาศการสัมภาษณ์ที่สาขาวิทยบริการฯ

(สาขาวิทยบริการ) ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่สาขาวิทยบริการฯ ที่นักศึกษาสมัครเรียน
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com