กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565

 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งนักศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 

สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศีกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ขึ้นไปขอกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งแรก ส่วนภูมิภาค โดยสามารถดำเนินการดั้งนี้

  1. ยื่นความจำนงขอกู้ยืมใน Google Form ที่เว็บไซต์ www.ru.ac.th/scholarship
  2. ยื่นคำขอกู้ยืมเงินออนไลน์แบบดิจิทัล Digital Studentloan Loan Fund system (ระบบ DSL) ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือที่ Application “กยศ. connect”
    ขอให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมอ่านหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการยื่นขอกู้ยืมรวมถึงประกาศต่าง ๆ ได้จากไฟล์ PDF ด้านล่างนี้
Scroll to Top