เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563

ผลสอบคณะนิติศาสตร์

ภาค 2/2563 (ยังไม่เป็นทางการ)
นักศึกษาต้องดูเข้าด้วย Rumail เท่านั้น
คำร้องขอคำปรึกษาผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2/2563 คณะนิติศาสตร์ คำร้องจะยื่นได้เมื่อมีผลสอบในระบบ e-service แล้วเท่านั้น โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนจะกรอกคำร้อง

Link เข้าฟังการบรรยายสรุป

ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 9 ม.ค. 2565

ภาค 1 ปีการศึกษา 2564

การเข้าฟังบรรยายสรุปในวัน วันเสาร์ – อาทิตย์ นักศึกษาสามารถเข้าฟังบรรยายได้ที่ google classroom เข้าห้องตามคณะต่าง ๆ ได้โดยการ Scan QR CODE นี้ หรือหากเข้าจากเว็บไซต์นักศึกษากดที่ QR CODE ได้เลย นักศึกษาต้อง login ด้วย Ru mail เท่านั้น หากนักศึกษายังไม่ได้สมัคร Ru mail สามารถดูวิธีการสมัครได้ที่หน้า How to

นักศึกษาสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยในเนื้อหาวิชาผ่าน Google form ก่อนวันบรรยายอย่างน้อย 1 วัน

คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสื่อสารมวลชน
คณะอื่น ๆ

เริ่มบรรยาย ภาค 1 ปี 2564

นักศึกษาปริญญาตรี

ผ่านระบบ Cyberclassroom

ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.2564  ถึงวันที่ 27 ธ.ค. 2564

ตารางเรียน Cyberclassroom

การบรรยายผ่านระบบ Cyber Classroom RU (บรรยายเฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดตารางเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2564)
วิชาที่ไม่มีในตารางนักศึกษาสามารถดูเทปย้อนหลังของปีการศึกษาก่อน ๆ ได้ที่ www.m-learning.ru.ac.th

หลักสูตรที่เปิดสอน, Pre-degree, ค่าใช้จ่าย, เทียบโอนหน่วยกิต, โอนย้ายต่างสถาบันการศึกษา(กรณีไม่สำเร็จการศึกษา)

ปฏิทินการศึกษา, การลงทะเบียนเรียน, ข่าวสารต่าง ๆ,  ,ตารางเรียน, สื่อการเรียนการสอน Cyber Classroom, Course On-demand, ฯลฯ

รวมคำตอบที่หลาย ๆ คนถามเราบ่อย ๆ เช่น สมัครเป็นนักศึกษาใหม่แล้วทำอย่างไรต่อ, การขอ Transcript, การรับบัตรนักศึกษา เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศีกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ขึ้นไปขอกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งแรก Read more
เป็นทุนการศึกษาที่ให้โอกาสแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่มีความขัดสนทางด้านการเงิน โดยให้ทุนการศึกษาเป็นการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าตำราเรียน ตลอดหลักสูตร จนสำเร็จการศึกษา จำนวน 36 ทุน Read more
งานนักศึกษาวิชาทหาร เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประเภทโอนย้ายสถานศึกษา และชั้นปีที่ 1 สมัครใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 Read more
สำหรับผู้ที่สอบได้เกรด A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนทั้งหมดในภาค 1/2564 Read more

Timeline

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดใหญ่ในหลายพื้นที่ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง นักศึกษาควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ

Update ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564
เริ่มบรรยาย ภาค 1/2564
วันที่ 12 ต.ค. - 27 ธ.ค. 2564 เริ่มบรรยาย ภาค 1/2564 ผ่านไซต์ http://cyberclassroom.ru.ac.th/ (เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
พฤศจิกายน 2564
พฤศจิกายน 2564
ลงทะเบียนสอบซ่อม
วันที่ 1 - 5 พ.ย. 2564 ลงทะเบียนเรียนสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน 2563 ทาง www.iregis2.ru.ac.th และ ทางมือถือผ่าน App "RU Region" วันสอบซ่อม วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 (สัปดาห์ที่ 1) วันที่ 18-19 ธ.ค.2564 (สัปดาห์ที่ 2) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนฯ สวป. โทร. 0-2310-8616, 0-2310-8000 ต่อ 4812
พฤศจิกายน 2564
ลงทะเบียนเรียน 1/2564 (เพิ่มเติม)
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาเก่ารหัส 63 ลงไป โดยนักศึกษาต้องทำการบันทึกและยืนยันการลงทะเบียนเรียนก่อนเวลา 21.00 น. และชำระเงินลงทะเบียนเรียนภายในเวลา 21.30 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สอบถามปัญหาเกี่ยวกับวิชาที่ลงทะเบียนเรียนติดต่อ สวป. 02-3108616, 02-3108626) สอบถามปัญหาที่เกิดจากการใช้ระบบได้ที่ Facebook Fanpage : Dev00rucom
พฤศจิกายน 2564
ขอเงินคืน
ขอเงินคืนค่าลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน 2563 (สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนกันไว้ โดยที่ ณ เวลานั้นยังไม่ทราบผลสอบ ต่อมาทราบผลว่า "สอบผ่าน" ให้ยื่นคำร้องขอเงินคืนผ่านทางระบบ e-service ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3108626)
พฤศจิกายน 2564
ยืนยันตัวตนเข้าสอบ
ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสอบซ่อม ภาค 2และฤดูร้อน/63 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 64 ผ่านทางระบบ e-Service
1. ลงชื่อเข้าใช้งาน RUmail ผ่านทางแอป gmail หรือ browser chrome
🔴 ให้ใช้ RUmail ที่เป็น (รหัสนศ.@rumail.ru.ac.th) เท่านั้น
❌ห้ามใช้ rumail ที่เป็นภาษาอังกฤษ
2. เข้าสู่ระบบ e-Service https://beta-e-service.ru.ac.th
3. กดลิ้งยืนยันตัวตน (กรอกศูนย์สอบตามที่ระบุในใบเสร็จลงทะเบียน) 📥 กดส่งข้อมูลได้ไม่เกิน 17.00 น. ของวันที่ 4 ธ.ค. 64
ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564
บอกเลิก-บอกเพิ่ม
วันที่ 6 - 9 ธ.ค. 2564 บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ภาค 1/2564 ทาง Internet (ผ่านระบบ e-service )หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนผิด หรือต้องการเปลี่ยนกระบวนวิชา ทำได้ 3 กรณีดังนี้
  • ลงทะเบียนวิชาผิด ให้สับเปลี่ยนวิชา จะบอกเลิกอย่างเดียวไม่ได้
  • ลงขาด ลงไม่ครบ สามารถบอกเพิ่มวิชาได้
  • ตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนสุดท้ายให้เรียบร้อย เพราะจะมีทั้ง จ่ายเพิ่ม (ส่วนต่าง) / ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม / ได้เงินคืน (ส่วนต่าง)
ธันวาคม 2564
สอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน 2563
วันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2564 (สัปดาห์ที่ 1)
วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564 (สัปดาห์ที่ 2)
ยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-service วันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 64
มกราคม 2565
มกราคม 2565
สอบภาค 1 ปี 2564
วันที่ 22 - 23 มกราคม 2565 (สัปดาห์ที่ 1)
วันที่ 29 - 30 มกราคม 2565 (สัปดาห์ที่ 2)
X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com