ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง ให้นักศึกษานำต้นฉบับหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ตามที่สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ นำต้นฉบับวุฒิการศึกษาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบวุฒิบัตร ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3) ตั้งแต่วันประกาศ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวแล้วนักศึกษาไม่ปฏิบัติตาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ถือว่าผลการสอบที่ผ่านมาเป็นโมฆะและจะดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป

ดังนั้น จึงให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนำต้นฉบับวุฒิการศึกษาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบวุฒิบัตร ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา สำนักบริการทางวิชการและทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3) ตั้งแต่วันประกาศ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 จำนวน 58 ราย ตามรายชื่อ ดังนี้

Scroll to Top