การชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต

ติดต่อชำระได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

นักศึกษาที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ในวันที่สมัครเรียน มหาวิทยาลัยได้เก็บค่าเปิดฐานข้อมูลการเทียบโอนไว้แล้ว เป็นเงิน 100 บาท นักศึกษาต้องชำระส่วนที่เหลือ (ทั้งหมด) ภายใน 1 ปีการศึกษา นักศึกษาสามมารถชำระเงินได้ 2 ช่องทางดังนี้

 • ชำระทางไปรษณีย์ โดยชื้อธนาณัติ (ซื้อได้ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ)
 • ชำระด้วยตนเอง ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)

กรณีมาชำระค่าเทียบโอนที่สาขาวิทยบริการฯ ให้เตรียมเอการดังนี้

(กรณีสมัครทางออนไลน์)

 • คำร้องแบบเทียบโอนหน่วยกิต (ติดต่อขอได้ที่ สาขาวิทยบริการฯ)
 • ไปรษณีย์ธนาณัติ ค่าเทียบโอนหน่วยกิต (ซื้อได้ที่ทำการไปรษณีย์) สั่งจ่าย “หน้าฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ”
 • สำเนา Transcript ที่ใช้เทียบโอนหน่วยกิต 4 ฉบับ
 • เช็นชื่อในแบบหนังสือยินยอมในการเก็บใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม
 • กรณีเทียบโอน แบบหมดสถานภาพสมัครใหม่ หรือเทียบโอนจาก Pre-degree และโอนย้ายจากสถาบันการศึกษาอื่น (กรณีไม่สำเร็จการศึกษา ต้องได้รับใบตอบรับผลการเทียบโอนหน่วยกิต จากทางคณะก่อน จึงจะสามารถชำระค่าเทียบโอนได้
 • กรณีชำระทางไปรษณีย์ ให้แนบซองจดหมายเปล่า พร้อมติดแสตมป์ จ่าหน้าถึงตนเอง (สำหรับรับใบเสร็จ)

กรณีสมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี

 • คำร้องแบบเทียบโอนหน่วยกิต (ที่ได้รับในวันสมัคร) หรือที่ทางคณะตอบกลับ
 • กรณีเทียบโอน แบบหมดสถานภาพสมัครใหม่ หรือเทียบโอนจาก Pre-degree และโอนย้ายจากสถาบันการศึกษาอื่น (กรณีไม่สำเร็จการศึกษา ต้องได้รับใบตอบรับผลการเทียบโอนหน่วยกิต จากทางคณะก่อน จึงจะสามารถชำระค่าเทียบโอนได้
 • เงินสดสำหรับชำระค่าเทียบโอนหนวยกิต (ยอดเงินตามที่ทางคณะแจ้งไว้ในคำร้อง)
 • กรณีชำระทางไปรษณีย์ ให้แนบซองจดหมายเปล่า พร้อมติดแสตมป์ จ่าหน้าถึงตนเอง (สำหรับรับใบเสร็จ)

ชำระทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารไปตามที่อยู่ด้านล่างนี้

หัวหน้าฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน
อาคาร สวป. ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

ตัวอย่างแบบเทียบโอนหน่วยกิตและการเขียนไปรษณีย์ธนาณัติ

ตัวอย่างแบบเทียบโอนหน่วยกิต คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

ตัวอย่างใบรับเงิน (เมื่อซื้อธนาณัตแล้วนักศึกษาจะได้รับใบรับเงินสีขาวดังรูปด้านล่างนี้ นำใบนี้ใส่ซองส่งไปพร้อมกับคำร้องเทียบโอนหน่ยกิตด้วย)

Scroll to Top