การชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต

ติดต่อชำระได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

นักศึกษาที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ในวันที่สมัครเรียน มหาวิทยาลัยได้เก็บค่าเปิดฐานข้อมูลการเทียบโอนไว้แล้ว เป็นเงิน 100 บาท นักศึกษาต้องชำระส่วนที่เหลือ (ทั้งหมด) ภายใน 1 ปีการศึกษา นักศึกษาสามมารถชำระเงินได้ 2 ช่องทางดังนี้

ชำระทางไปรษณีย์ โดยชื้อธนาณัติ (ซื้อได้ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ)
ชำระด้วยตนเอง (ชำระด้วย QR CODE) ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)

  กรณีมาชำระค่าเทียบโอนที่สาขาวิทยบริการฯ ให้เตรียมเอกสารดังนี้

  แบบเทียบโอนหน่วยกิต (กรณีสมัครทางออนไลน์ติดต่อขอได้ที่ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี)
  สำเนา Transcript ที่ใช้เทียบโอนหน่วยกิต 4 ฉบับ (เฉพาะกรณีที่สมัครทางออนไลน์)
  (กรณีสมัครทางออนไลน์) เช็นชื่อใน “แบบหนังสือยินยอมในการเก็บใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม” 2 ฉบับ (ขอแบบฟอร์มนี้ได้ที่สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี)
  กรณีเทียบโอน แบบหมดสถานภาพสมัครใหม่ หรือเทียบโอนจาก Pre-degree , โอนย้ายจากสถาบันการศึกษาอื่น (กรณีไม่สำเร็จการศึกษา ต้องได้รับใบตอบรับผลการเทียบโอนหน่วยกิต จากทางคณะก่อน จึงจะสามารถชำระค่าเทียบโอนได้

  ชำระทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารไปตามที่อยู่ด้านล่างนี้

  หัวหน้าฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน
  อาคาร สวป. ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
  กรุงเทพฯ 10240

  ตัวอย่างแบบเทียบโอนหน่วยกิตและการเขียนไปรษณีย์ธนาณัติ

  ตัวอย่างแบบเทียบโอนหน่วยกิต คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

  Scroll to Top