พบอาจารย์ผู้สอน POL3300

เปิดหัวใจ POL 3300 การบริหารการคลัง ว่าด้วยเรื่องการจัดการกระเป๋าเงินของประเทศ ความรู้จำเป็นที่นักศึกษาต้องรู้ในฐานะพลเมือง และต้องสอบผ่านในฐานะนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนฝากคีย์เวิร์ด “ขยัน + ตั้งใจ” รับรองสำเร็จแน่

อาจารย์ ดร.ปะการัง ชื่นจิตร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ผู้สอนวิชา POL 3300 การบริหารการคลัง เล่าถึงเนื้อหาภาพรวมของวิชานี้ว่าเป็นวิชาเอกบังคับของแผน C การบริหารรัฐกิจ ซึ่งเนื้อหาวิชาจะเกี่ยวกับเรื่องการบริหารรายได้ของรัฐ การวางแผนการใช้จ่ายเงินของรัฐในรูปของงบประมาณ ตลอดจนการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการคลังและส่งเสริมให้รัฐสามารถผลิตสินค้าสาธารณะที่มีคุณภาพให้กับประชาชน

“การบริหารงานคลังของรัฐเป็นการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกระเป๋าเงินของภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีเป้าหมายปลายทางอยู่ที่การจัดบริการสาธารณะและส่งมอบสินค้าสาธารณะที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุขในฐานะพลเมืองของรัฐ การเรียนในวิชานี้นอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินของภาครัฐแล้ว ยังทำให้พวกเราตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองของเราด้วย เพราะรายรับของรัฐบาลส่วนใหญ่มาจากการทำหน้าที่เสียภาษีของประชาชน และรายจ่ายทั้งหมดของรัฐก็ล้วนต้องเป็นไปเพื่อกิจการสาธารณะตามสิทธิที่พลเมืองพึงจะได้รับ ดังนั้นเราต้องมีความรู้และสามารถตรวจสอบได้ว่ารัฐนำเงินที่เราเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือรัฐก่อหนี้สาธารณะไปใช้จ่ายหรือบริหารประเทศอย่างไร เหมาะสมหรือไม่ ประการใดบ้าง”

อ.ดร.ปะการัง กล่าวต่อไปว่าจากชื่อวิชานี้อาจทำให้นักศึกษาหลายท่านกังวลในของเรื่องตัวเลขซึ่งเป็นยาขมสำหรับนักศึกษาหลายท่าน แต่ในความเป็นจริงแล้วการบริหารการคลังก็เหมือนกับการที่เราบริหารเงินในกระเป๋าสตางค์ของเราเอง เพียงแต่การบริหารการคลังเป็นการบริหารกระเป๋าเงินของประเทศ ซึ่งมีเงินเป็นจำนวนมากและมีประชาชนทุกคนร่วมเป็นเจ้าของเงิน จึงมีความซับซ้อนมากกว่า สำหรับการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่บทเรียน นักศึกษาต้องหมั่นติดตามข่าวสารบ้านเมืองที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นสำคัญ เช่น มาตรการภาษี การใช้เงินงบประมาณ การก่อหนี้สาธารณะ ซึ่งมีประเด็นใหม่ๆ เข้ามาอยู่ตลอด จะช่วยให้เรามองเห็นภาพของการบริหารงานภาครัฐได้มากขึ้น

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com