ข่าวปริญญาตรี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็น (วิจารณ์) (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง รถยนต์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

ฐานข้อมูลสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์ บุคลากร นักศึกษา เกี่ยวกับฐานข้อมูลฯ และสารสนเทศต่างๆ ที่สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีให้บริการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย พัฒนา และบริการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2567

ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

การศึกษาเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยแบ่งเป็นทุนประเภททุนเรียนดี ทุนละ 6,000 บาท ประเภททุน ส่งเสริมการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท และประเภททุนกิจกรรม ทุนละ 3,000 บาท 

ผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

งานนักศึกษาวิชาทหาร เปิดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีอายุครบ 21 ปี (เกิด พ.ศ.2546) และต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปี 2567 ดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ตั้งแต่ ธันวาคม 2566 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 (ติดต่อสอบถามได้ที่ งานนักศึกษาวิชาทหาร อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 หรือโทร 02-3108075 ในวันเวลาราชการ)รายละเอียดเพิ่มเติม

ONE BOX

สำหรับเก็บไฟล์เอกสารสำคัญ เช่น ใบรับรองทางการศึกษา แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Transcript) ไฟล์งานต่าง ๆ ฯลฯ โดยนักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้งานได้

Scroll to Top