January 29, 2021

พบอาจารย์ผู้สอน POL1100

พบอาจารย์ผู้สอนฉบับนี้ ว่าด้วยวิชารัฐศาสตร์ หรือเรียกว่า “วิชาการเมือง” กับ POL 1100 พื้นฐานสำคัญของความรู้ทางการเมืองในภาพรวมและการเมืองไทย พื้นฐานสำคัญที่นักศึกษารัฐศาสตร์จำเป็นต้องรู้ ก่อนนำไปต่อยอดในอนาคต

พบอาจารย์ผู้สอน POL3300

เปิดหัวใจ POL 3300 การบริหารการคลัง ว่าด้วยเรื่องการจัดการกระเป๋าเงินของประเทศ ความรู้จำเป็นที่นักศึกษาต้องรู้ในฐานะพลเมือง และต้องสอบผ่านในฐานะนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนฝากคีย์เวิร์ด “ขยัน + ตั้งใจ” รับรองสำเร็จแน่

Scroll to Top