โครงการนักศึกษาร่วมใจส่งเสริมศิลปะและวัฒธรรมไทย

หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรมคือสิ่งที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของเผ่าพันธุ์หรือชนชาติ ซึ่งได้มีการสั่งสมและสืบทอดกันมาช้านาน ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนมาแต่โบราณ อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบถึงวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ของไทยด้วย

มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดทำโครงการนักศึกษาร่วมใจส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ปีที่ ๒ ขึ้นโดยการจัดกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตร ภายในอาคาร กับทางคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ความรักความสามัคคี  รวมถึงปลูกฝังจิดสำนึกให้ตระหนักถึงการการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยโดยช่วยส่งเสริมคุณค่าให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติ

วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม

  • เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและเผยแพร่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย
  • เพื่อให้นักศึกษารู้จักคุณค่าและความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมไทย

 

Scroll to Top