โครงการนักศึกษาร่วมใจส่งเสริมศิลปะและวัฒธรรมไทย

หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรมคือสิ่งที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของเผ่าพันธุ์หรือชนชาติ ซึ่งได้มีการสั่งสมและสืบทอดกันมาช้านาน ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนมาแต่โบราณ อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบถึงวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ของไทยด้วย

มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดทำโครงการนักศึกษาร่วมใจส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ปีที่ ๒ ขึ้นโดยการจัดกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตร ภายในอาคาร กับทางคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ความรักความสามัคคี  รวมถึงปลูกฝังจิดสำนึกให้ตระหนักถึงการการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยโดยช่วยส่งเสริมคุณค่าให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติ

วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม

  • เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและเผยแพร่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย
  • เพื่อให้นักศึกษารู้จักคุณค่าและความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมไทย

 

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com