โครงการนักศึกษาร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ไม่ได้รับการปรับปรุงให้มีสิ่งแวดล้อมร่มรื่นสวยงาม ยังไม่มีต้นไม้ และบางส่วนก็มีบ้างแล้วแต่ไม่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสวยงาม มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี จึงทำโครงการนักศึกษาร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ ๓ โดยการปลูกต้นไม้บริเวณดังกล่าวเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยโดย ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โดยการให้นักศึกษาทุกคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูก เพื่อให้ภูมิทัศน์มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

กิจกรรมโครงการ : ร่วมกันปลูกต้นไม้

Scroll to Top