เทปบรรยายวิชา RAM1000

ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที่ 5.3 ครั้งที่ 27/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 อนุมัติให้ใช้เทปบรรยายสรุป กระบวนวิชา RAM1000 แทนการบรรยายสด สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนได้ที่ www.kan.ru.ac.th
สอบถามเรื่องตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ ID LINE: ramkanchanaburi

Scroll to Top