การขอคืนเงิน

การขอเงินค่าหน่วยกิตคืน (กรณีพิเศษ)

ตามมติ ก.บ.ม.ร. วาระที่ 6.8 ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เห็นชอบให้นักศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้เป็นกรณีพิเศษ ในการสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับกระบวนวิชาที่ยังไม่ประกาศผลสอบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

กรอกคำร้องผ่าน Google form จากระบบ e-service ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบ ผ่าน RUmail ภายใน 3 วัน นับจากวันที่นักศึกษายื่นคำร้อง
นักศึกษาที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ว่าสามารถขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้ ให้นักศึกษาดำเนินการขอเงินคืนผ่านระบบ e-service ได้ ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 เมษายน 2565

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบกระบวนวิชาที่สามารถขอรับเงินคืนค่าหน่วยกิตคืนได้ ผ่านระบบ e-service ในวันที่นักศึกษายื่นคำร้อง และขอให้นักศึกษาดำเนินการภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดหากพันกำหนดถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าหน่วยกติคืน

Scroll to Top