การขอเงินคืน (ทุน 5A)

การขอเงินคืน (ทุน 5A)

สำหรับผู้ที่สอบได้เกรด A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนทั้งหมดในภาค 1/64

ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติ และมีผลสอบอักษรระดับ A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด มีสิทธิขอรับเงินค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษาคืนได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 นั้น

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ขอแจ้งการรับเงินคืนของนักศึกษา กรณีนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลเรียนดี ซึ่งนักศึกษาได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาในภาค 2 ปีการศึกษา 2564 โดยให้นักศึกษาสามารถดำเนินการขอรับเงินคืนผ่านระบบ e-service ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษยน 2565 – 16 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาดำเนินการภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากพ้นกำหนดถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอรับเงินลงทะเบียนคืน

Scroll to Top