กำหนดการลงทะเบียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2561

ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี)
ระหว่างวันที่ 10 – 12 พ.ย.2561
เวลา 08.30 – 16.30 น.

การลงทะเบียนเรียน

1. กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นกระบวนวิชาตามหลักสูตรของคณะที่สมัครเข้าศึกษา โดยจะต้องดูวันเวลาสอบอย่าให้ซ้าซ้อนกัน
(รหัสวิชาต้องเป็น 7 หลัก)

2. ให้นักศึกษา รหัส 53 – 59 ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต, นักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ในกรณีขอจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบซ้ำซ้อน โดยไม่ต้องเขียนคำร้อง

3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ณ สาขาวิทยบริการฯ มีเอกสารดังนี้

  • ใช้แบบ ม.ร.34 ขอรับได้ในวันลงทะเบียน
  • บัตรประจาตัวนักศึกษา
  • หรือสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)

วิชาเลือกเสรี

ให้นักศึกษาเลือกวิชาที่เปิดให้มีการเรียนการสอบ ณ สาขาวิทยบริการฯ ให้นักศึกษาดูกระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรและแผนกำหนดการศึกษา ในคู่มือการศึกษาส่วนภูมิภาค ปีการศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมภาคปกติ
หน่วยกิตละ 50 บาท
ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ 60 บาท
**ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้จากคู่มือลงทะเบียน

ไฟล์แนบ
 ม.ร.34
 คู่มือลงทะเบียน ภาค 2/2561
 รหัสศูนย์สอบ

Scroll to Top