กำหนดการสอบประมวลความรู้

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดวันลงทะเบียน และวันสอบประมวลความรู้ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้มีสิทธิสอบต้องผลการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีหนี้ค้างชำระ ตามกำหนดวันลงทะเบียน และวันสอบประมวลความรู้ ดังนี้

  • วันที่ 20 มิ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้
  • วันที่ 22 – 24 มิ.ย. 2561 ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ (ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท)
  • วันที่ 30 มิ.ย. 2561 สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)
  • วันที่ 1 ก.ค. 2561 สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)
  • วันที่ 26 ก.ค. 2561 ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)
  • วันที่ 2 – 8 ส.ค. 2561 สอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า)
  • วันที่ 10 ส.ค. 2561 ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า)

เมื่อชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารแล้วให้นำ Comp code มาลงทะเบียนและออกใบเสร็จรับเงิน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี ตามวันและเวลาที่กำหนด

ไฟล์แนบ:  ประกาศลงทะเบียนสอบประมวลความรู้

ดาวน์โหลด comp code ได้ที่:   หน้า Download

Scroll to Top