ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รายละเอียดดังไฟล์แนบท้ายมานี้

ไฟล์แนบ
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้
 กำหนดการลงทะเบียน
  ดาวน์โหลด comp code

นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ให้ชำระเงินค่าสอบประมวลความรู้ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร แล้วให้นำ Comp code มาลงทะเบียนและออกใบเสร็จรับเงิน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี ตามวันและเวลาที่กำหนด

Scroll to Top