ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร

กำหนดรับหลักฐานการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่ในปีการศึกษา 2560 เป็นผู้เกิด พ.ศ.2536 – 2540 และยังไม่เคยทำการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการไว้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นักศึกษาที่ขอทำการผ่อนผันฯ ต้องมีผลการสอบไล่ในภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 • นักศึกษาที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2536 – 2540 และเคยทำการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการไว้กับสถานศึกษาเดิมก่อนเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้องขอทำการผ่อนผันฯ ใหม่ เมื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปีแรก
 • นักศึกษาที่ขอทำการผ่อนผันฯ ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาหทารอยู่ในปีการศึกษา 2560
 • นักศึกษาที่เคยเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร และเคยใช้สิทธิ์ยกเว้นการรับราชการทหารในฐานะนักศึกษาวิชาทหารแล้ว แต่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหารต่อใน
  ปีการศึกษาปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2560) ถ้าจะขอทำการผ่อนผันฯ ต้องทำการเพิกถอน สิทธิการยกเว้นในฐานะนักศึกษาวิชาทหารก่อนจึงจะขอทำการผ่อนผันฯ ได้
 • นักศึกษาที่ขอรับสิทธิ์เพื่อเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารในปีการศึกษา 2560 และเป็นผู้ที่เกิด พ.ศ.2536 – พ.ศ. 2540 จะต้องขอทำการผ่อนผันฯ
  มิฉะนั้น จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหาร
 • นักศึกษาที่เคยยื่นหลักฐานขอผ่อนผันฯ ไว้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วไม่ต้องขอทำการผ่อนผันฯ อีก แต่ต้องลงทะเบียนเรียนโดยสม่ำเสมอทั้งภาค 1 และภาค 2 และนำผลการสอบไล่ที่สอบได้ไม่น้อยกว่า ภาคละ 9 หน่วยกิต (ไม่นับภาคฤดูร้อน) ไปแจ้งที่ งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 (ราม 1) เพื่อรักษาสิทธิการผ่อนผันฯ หากนักศึกษาไม่ส่งผลการสอบมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะดำเนินการถอนสิทธิ์การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ตามกฏหมายทันที
 • กรณีที่นักศึกษามีผลการสอบไล่ได้ไม่ถึง 9 หน่วยกิต เนื่องจากขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัยให้นำหลักฐานมาแสดงให้ทางมหาวิทยาลัยรับรอง
  เช่น กรณีป่วย ระหว่างสอบและไม่สามารถเข้าสอบได้ ให้นำใบรับรองแพทย์มาแสดง

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ

 • ใบแทนใบแจ้งผลการสอบ (ใบเกรด) ที่ได้รับประทับตราและลงนามรับรอง ซึ่ต้องมีผลการสอบไล่ภาค 1 ปี 2560 ได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ขอได้ที่สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป. One Stop Service อาคาร KLB ชั้น 1) จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนา สด. 9 จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนา สด. 10 ในกรณีที่ย้ายภูมิสำเนาทหาร (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35 ) จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 • หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ (เฉพาะผู้ที่มีภูมิสำเนาทหารอยู่ในกรุงเทพฯ)
 • สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
 • การเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ต้องนำหลักฐาน สด.9 และ สด.35 ไปเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุลให้ถูกต้องเรียบร้อยจึงจะขอทำการผ่อนผันฯ ได้
 • บัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบันซึ่งแสดงว่านักศึกษายังลงทะเบียนเรียนอยู่
  จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

วิธีการดำเนินการ ดังนี้

 • พิมพ์คำร้องที่เว็บไซต์ http://www.fis.ru.ac.th/rotcs
 • ครั้งแรกให้สมัครสมาชิกใหม่และกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน แล้วจึงสั่งพิมพ์

นักศึกษาต้องนำแบบคำร้องพร้อมหลักฐาน และนำมายื่นที่ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี ภายในวันที่ 25 ม.ค. 2561 โดยจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด และเจ้าหน้าที่ได้ลงนามตรวจรับเอกสารเรียบร้อยแล้วจึงจะถือกว่าดำเนินการผ่อนผันแล้วเสร็จ

สอบถามเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา
ID LINE: ramkanchanaburi

X

sexy blue film bf

give me sex video

bozporn.xyz tweensexxx.xyz pornvixx.xyz telexporn.xyz akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
sextresxxx
freexvideotubes
fastmobiporn adultpornmovie
thebestpornosite

sexporntubexxx

telexxxporn
bozpornxxx

freexxxvideosporn

pornvixxx xxxsextresxxx

pornvixxx

fullteenporno

xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
telexxxporn

xxxsextresxxx

bozpornxxx

xxxvideostuber

pornvidwatch
tweensexxx
sexmagporn
fastmobilesporn

sexporntubexxx

shree devi xxx image freexxxvideosporn