ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร

กำหนดรับหลักฐานการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่ในปีการศึกษา 2560 เป็นผู้เกิด พ.ศ.2536 – 2540 และยังไม่เคยทำการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการไว้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นักศึกษาที่ขอทำการผ่อนผันฯ ต้องมีผลการสอบไล่ในภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 • นักศึกษาที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2536 – 2540 และเคยทำการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการไว้กับสถานศึกษาเดิมก่อนเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้องขอทำการผ่อนผันฯ ใหม่ เมื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปีแรก
 • นักศึกษาที่ขอทำการผ่อนผันฯ ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาหทารอยู่ในปีการศึกษา 2560
 • นักศึกษาที่เคยเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร และเคยใช้สิทธิ์ยกเว้นการรับราชการทหารในฐานะนักศึกษาวิชาทหารแล้ว แต่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหารต่อใน
  ปีการศึกษาปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2560) ถ้าจะขอทำการผ่อนผันฯ ต้องทำการเพิกถอน สิทธิการยกเว้นในฐานะนักศึกษาวิชาทหารก่อนจึงจะขอทำการผ่อนผันฯ ได้
 • นักศึกษาที่ขอรับสิทธิ์เพื่อเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารในปีการศึกษา 2560 และเป็นผู้ที่เกิด พ.ศ.2536 – พ.ศ. 2540 จะต้องขอทำการผ่อนผันฯ
  มิฉะนั้น จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหาร
 • นักศึกษาที่เคยยื่นหลักฐานขอผ่อนผันฯ ไว้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วไม่ต้องขอทำการผ่อนผันฯ อีก แต่ต้องลงทะเบียนเรียนโดยสม่ำเสมอทั้งภาค 1 และภาค 2 และนำผลการสอบไล่ที่สอบได้ไม่น้อยกว่า ภาคละ 9 หน่วยกิต (ไม่นับภาคฤดูร้อน) ไปแจ้งที่ งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 (ราม 1) เพื่อรักษาสิทธิการผ่อนผันฯ หากนักศึกษาไม่ส่งผลการสอบมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะดำเนินการถอนสิทธิ์การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ตามกฏหมายทันที
 • กรณีที่นักศึกษามีผลการสอบไล่ได้ไม่ถึง 9 หน่วยกิต เนื่องจากขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัยให้นำหลักฐานมาแสดงให้ทางมหาวิทยาลัยรับรอง
  เช่น กรณีป่วย ระหว่างสอบและไม่สามารถเข้าสอบได้ ให้นำใบรับรองแพทย์มาแสดง

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ

 • ใบแทนใบแจ้งผลการสอบ (ใบเกรด) ที่ได้รับประทับตราและลงนามรับรอง ซึ่ต้องมีผลการสอบไล่ภาค 1 ปี 2560 ได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ขอได้ที่สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป. One Stop Service อาคาร KLB ชั้น 1) จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนา สด. 9 จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนา สด. 10 ในกรณีที่ย้ายภูมิสำเนาทหาร (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35 ) จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 • หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ (เฉพาะผู้ที่มีภูมิสำเนาทหารอยู่ในกรุงเทพฯ)
 • สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
 • การเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ต้องนำหลักฐาน สด.9 และ สด.35 ไปเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุลให้ถูกต้องเรียบร้อยจึงจะขอทำการผ่อนผันฯ ได้
 • บัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบันซึ่งแสดงว่านักศึกษายังลงทะเบียนเรียนอยู่
  จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

วิธีการดำเนินการ ดังนี้

 • พิมพ์คำร้องที่เว็บไซต์ http://www.fis.ru.ac.th/rotcs
 • ครั้งแรกให้สมัครสมาชิกใหม่และกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน แล้วจึงสั่งพิมพ์

นักศึกษาต้องนำแบบคำร้องพร้อมหลักฐาน และนำมายื่นที่ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี ภายในวันที่ 25 ม.ค. 2561 โดยจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด และเจ้าหน้าที่ได้ลงนามตรวจรับเอกสารเรียบร้อยแล้วจึงจะถือกว่าดำเนินการผ่อนผันแล้วเสร็จ

สอบถามเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา
ID LINE: ramkanchanaburi

Scroll to Top