พบอาจารย์ผู้สอน POL1100

พบอาจารย์ผู้สอนฉบับนี้ ว่าด้วยวิชารัฐศาสตร์ หรือเรียกว่า “วิชาการเมือง” กับ POL 1100 พื้นฐานสำคัญของความรู้ทางการเมืองในภาพรวมและการเมืองไทย พื้นฐานสำคัญที่นักศึกษารัฐศาสตร์จำเป็นต้องรู้ ก่อนนำไปต่อยอดในอนาคต

อาจารย์ ดร.กฤติธี ศรีเกตุ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ เล่าว่าแต่เดิมประเทศไทยรับอิทธิพลการศึกษาศาสตร์แห่งรัฐมาจากยุโรปโดยเฉพาะเยอรมนีซึ่งสมัยนั้นเป็นการศึกษาเชิงสถาบัน โดยเน้นศึกษากฎหมายและโครงสร้างของสถาบันที่เป็นทางการ ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศมหาอำนาจ มีอิทธิพลสูงสุดในการกำหนดวิธีการศึกษาการเมือง หันไปเน้นศึกษารัฐศาสตร์แนวพฤติกรรมศาสตร์ คือศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนโดยอาศัยแนวทางการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ก็เสื่อมลง การศึกษารัฐศาสตร์ทุกวันนี้จึงมีแนวทางที่หลากหลาย

“ปัจจุบันการศึกษารัฐศาสตร์มีแนวทางหลากหลาย มีความเป็นสหวิชาโดยตัวเอง ทั้งปรัชญา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ สังคมและมานุษยวิทยา ก็ถูกนำมาใช้ในการศึกษาทางการเมือง เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองเป็นเรื่องของคนที่มาอยู่ร่วมกัน และมีการตัดสินโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งการที่จะใช้เกณฑ์มาตัดสินเรื่องสาธารณะได้ จำเป็นต้องเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของความคิดคนก่อน นอกจากนี้ วิชาการเมืองยังเกี่ยวข้องกับ ‘อำนาจ’ เพราะการตัดสินทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าจะใช้อำนาจอย่างไรในการตัดสิน”

สำหรับวิชา POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป เป็นวิชาพื้นฐานที่บังคับให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกคนต้องเรียน เนื้อหาค่อนข้างเยอะและครอบคลุมหลายประเด็นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ ทั้งจุดมุ่งหมายแห่งรัฐ รัฐธรรมนูญ รูปแบบการปกครอง เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษารู้จักรัฐศาสตร์ในขั้นเบื้องต้นก่อนลงลึกในวิชาอื่นๆ ของคณะรัฐศาสตร์

“หัวใจสำคัญของวิชา POL 1100 คือการปูพื้นฐานให้เห็นขอบเขตของวิชาทางการเมืองทั้งหมด และมุมมองวิวัฒนาการของแต่ละวิธีการศึกษาวิชาการเมือง ซึ่งนักรัฐศาสตร์จะเป็นผู้มองภาพกว้าง แล้วสร้างเกณฑ์ตัดสิน ส่วนการรู้เชิงลึกอาจเป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติ เปรียบเป็นเป็ดที่ต้องบินได้ ว่ายน้ำเป็น ไม่จำเป็นต้องเก่งเป็นเลิศแต่ต้องเข้าใจภาพรวม”

อาจารย์ ดร.กฤติธี กล่าวต่อไปว่าข้อสอบวิชานี้ เป็นข้อสอบปรนัย 100 ข้อ สอนและออกข้อสอบตามตำรา หาซื้อได้ที่สำนักพิมพ์ ม.ร. ชั้น 3 โดยตำราเล่มที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จะใช้เทอม 2/63 นี้เป็นเทอมสุดท้าย เนื่องจากคณาจารย์ในคณะได้ร่วมกันเขียนตำราเล่มใหม่ที่มีเนื้อหาเข้มข้นทันสมัย ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการตีพิมพ์ และน่าจะเริ่มใช้ได้ในภาค S/63 นี้

Scroll to Top