ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น ได้แก่ปรับปรุงกระเบื้องหลังคา ปรับปรุงดาดฟ้าและผนัง ปรับปรุง ฝ้าเพดาน ติดตั้งบันไดเหล็กขึ้นดาดฟ้าอาคาร ให้อาคารเรียน 3 ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี สามารถใช้สอยอาคาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป รายละเอียดดังไฟล์แนบท้ายนี้

Scroll to Top