ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2559

ลงทะเบียนวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560 (ลงทะเบียน ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี)