ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2559

 • ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 18 – 26 เมษายน 2560 (ลงทะเบียน)
 • ลงทะเบียนวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560 (ลงทะเบียน ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี)
 • เริ่มเวลา 08.30 – 16.30 น.
 • สถานที่ ห้องสำนักงานชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี

วิธีการลงทะเบียน

 • เลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียน
 • กรอกรายวิชาที่เลือกลงในแบบ (ม.ร.34)
 • ยื่นในเจ้าหน้าที่ ที่ช่องลงทะเบียน
 • ชำระค่าลงทะเบียน รับใบเสร็จและตรวจสอบความถูกต้อง

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียน

 • กระบวนวิชาที่จะลงทะเบียน ต้องเป็นกระบวนวิชาตามหลักสูตรของคณะที่สมัคร
 • ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ส่วนในกรณีขอจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกิน 30 หน่ยกิต และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบซ้ำซ้อน โดยไม่ต้องเขียนคำร้อง

การบรรยาย

 • เทปบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม วันที่ 4 – 31  พฤษภาคม 2560
 • ภาคฤดูร้อนไม่มีบรรยายในชั้นเรียน

 

Scroll to Top