ยกเว้นค่าธรรมเนียม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปริญญาตรี

kan

November 6, 2019

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 122 รายการ

ด้วยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุและคุรภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน โดยการขายทอดตลาด จำนวน 122 รายการ

kan

August 8, 2019
X