ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 122 รายการ

ด้วยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุและคุรภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน โดยการขายทอดตลาด จำนวน 122 รายการ

X