เปลี่ยนแปลงวันสอบ คณะรัฐศาสตร์

      ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดวันสอบไล่ ระดับปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560 นั้น เพื่อให้การสอบไล่ ระดับปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบไล่ ระดับปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ดังต่อไปนี้

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบไล่

  • วิชา POL6103   จากเดิมสอบวันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. เปลี่ยนเป็น 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • วิชา POL301   จากเดิมสอบวันที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. เปลี่ยนเป็น 21 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • วิชา POL6102   จากเดิมสอบวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. เปลี่ยนเป็น 2 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • วิชา POL6203   จากเดิมสอบวันที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. เปลี่ยนเป็น 20 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
Scroll to Top