ทุนเรียนดี

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยแบ่งเป็นทุนประเภทเรียนดีทุนละ 6,000 บาท ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษาทุนละ 5,000 บาทและประเภทกิจกรรมทุนละ 3,000 บาท

1. คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
 2. มีสัญชาติไทย
 3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
 4. ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือไม่เป็นนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
 5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ ในปีเดียวกัน

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทเรียนดี

 1. มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคฤดูร้อน 2559
 2. มีหน่วยกิตสะสมของอักษรระดับคะแนน A ในทุกภาคการศึกษารวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา

 1. มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคฤดูร้อน 2559
 2. มีผลการเรียนพอใช้ คือ สอบไล่ได้เฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต รวมภาคฤดูร้อน หรือภาคพิเศษ

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทกิจกรรม

 1. เป็นกรรมการหรือสมชิกของฝ่าย อ.ศ.ม.ร. ฝ่ายสภานักศึกษา ฝ่ายบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ฝ่ายศิลปวัฒธรรม ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกีฬา
 2. มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคฤดูร้อน 2559
 3. มีผลการเรียนพอใช้ คือ สอบไล่ได้เฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต รวมภาคฤดูร้อน หรือภาคพิเศษ
 4. เป็นผู้มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรในการ่วมกิจกรรม มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
 5. เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมีมนุษยสัมพันธ์

5. หลักฐานประกอบใบสมัคร

 1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. ใบรับรองความประพฤติจากคณบดีหรือผู้รับมอบหมาย
 3. ผลการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาค ฤดูร้อน 2559
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค 1 ปี 2560
 6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 1 ฉบับ
 7. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีบิดา – มารดา
 8. สำเนาใบมรณะของบิดา – มารดา ในกรณีแจ้งว่าถึงแก่กรรม
 9. ไปรษณีย์บัตร ระบุชื่อ – ที่อยู่ ปัจจุบันของนักศึกษา 1 ฉบับ

6. สถานที่สมัครนักศึกษาส่วนภูมิภาค ผู้ประสงค์จะขอรับทุนประเภทเรียนดีและประเภทส่งเสริมการศึกษา ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่สาขาวิทยบริการที่นักศึกษาสังกัดอยู่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560 และเข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนตามวันที่ ที่สาขาวิทยบริการ ที่นักศึกษาสังกัดกำหนด นักศึกษาไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์

X

sexy blue film bf

give me sex video

bozporn.xyz tweensexxx.xyz pornvixx.xyz telexporn.xyz akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
sextresxxx
freexvideotubes
fastmobiporn adultpornmovie
thebestpornosite

sexporntubexxx

telexxxporn
bozpornxxx

freexxxvideosporn

pornvixxx xxxsextresxxx

pornvixxx

fullteenporno

xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
telexxxporn

xxxsextresxxx

bozpornxxx

xxxvideostuber

pornvidwatch
tweensexxx
sexmagporn
fastmobilesporn

sexporntubexxx

shree devi xxx image freexxxvideosporn