ทุนเรียนดี

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยแบ่งเป็นทุนประเภทเรียนดีทุนละ 6,000 บาท ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษาทุนละ 5,000 บาทและประเภทกิจกรรมทุนละ 3,000 บาท

1. คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
 2. มีสัญชาติไทย
 3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
 4. ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือไม่เป็นนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
 5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ ในปีเดียวกัน

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทเรียนดี

 1. มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคฤดูร้อน 2559
 2. มีหน่วยกิตสะสมของอักษรระดับคะแนน A ในทุกภาคการศึกษารวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา

 1. มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคฤดูร้อน 2559
 2. มีผลการเรียนพอใช้ คือ สอบไล่ได้เฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต รวมภาคฤดูร้อน หรือภาคพิเศษ

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทกิจกรรม

 1. เป็นกรรมการหรือสมชิกของฝ่าย อ.ศ.ม.ร. ฝ่ายสภานักศึกษา ฝ่ายบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ฝ่ายศิลปวัฒธรรม ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกีฬา
 2. มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคฤดูร้อน 2559
 3. มีผลการเรียนพอใช้ คือ สอบไล่ได้เฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต รวมภาคฤดูร้อน หรือภาคพิเศษ
 4. เป็นผู้มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรในการ่วมกิจกรรม มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
 5. เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมีมนุษยสัมพันธ์

5. หลักฐานประกอบใบสมัคร

 1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. ใบรับรองความประพฤติจากคณบดีหรือผู้รับมอบหมาย
 3. ผลการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาค ฤดูร้อน 2559
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค 1 ปี 2560
 6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 1 ฉบับ
 7. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีบิดา – มารดา
 8. สำเนาใบมรณะของบิดา – มารดา ในกรณีแจ้งว่าถึงแก่กรรม
 9. ไปรษณีย์บัตร ระบุชื่อ – ที่อยู่ ปัจจุบันของนักศึกษา 1 ฉบับ

6. สถานที่สมัครนักศึกษาส่วนภูมิภาค ผู้ประสงค์จะขอรับทุนประเภทเรียนดีและประเภทส่งเสริมการศึกษา ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่สาขาวิทยบริการที่นักศึกษาสังกัดอยู่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560 และเข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนตามวันที่ ที่สาขาวิทยบริการ ที่นักศึกษาสังกัดกำหนด นักศึกษาไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์

Scroll to Top