บอกเลิก – บอกเพิ่มกระบวนวิชา

มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษา สามารถขอแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเรียนใน ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยการสับเปลี่ยนกระบวนวิชาเพิ่มเติมซึ่งเมื่อแก้ไขแล้วหน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 24 หน่วยกิต ผู้ขอจบการศึกษา รวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่เกิน 30 หน่วยกิต และนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป ซึ่งเมื่อแก้ไขแล้วหน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต

ขั้นตอนการดำเนินการ

  • กรอกแบบฟอร์มบอกเลิก – บอกเพิ่มกระบวนวิชา
  • ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  • พิมพ์บาร์โค้ครหัสกระบวนวิชาที่ต้องการ จาก www.fis.ru.ac.th/misservice
  • (ซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิก 50 บาท + ค่าหน่วยกิตและค่าจัดสอบ (ดูรายละเอียดในแบบฟอร์ม)
  • ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ ภายในวันและเวลาที่กำหนด
  • ซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเองให้ชัดเจน สำหรับส่งใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ

  • กรณีลงทะเบียนที่สาขาวิทยบริการฯ ให้นักศึกษาดำเนินการภายในวันที่ 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560
  • กรณีลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ทางไปรษณีย์ ให้นักศึกษาดำเนินการภายในวันที่ 18 – 25 ม.ค. 2561

ไฟล์แนบ: แบบฟอร์มขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชา

ส่งเอกสารไปที่
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคาร สวป. ชั้น 6
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com