บอกเลิก – บอกเพิ่มกระบวนวิชา

มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษา สามารถขอแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเรียนใน ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยการสับเปลี่ยนกระบวนวิชาเพิ่มเติมซึ่งเมื่อแก้ไขแล้วหน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 24 หน่วยกิต ผู้ขอจบการศึกษา รวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่เกิน 30 หน่วยกิต และนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป ซึ่งเมื่อแก้ไขแล้วหน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต

ขั้นตอนการดำเนินการ

  • กรอกแบบฟอร์มบอกเลิก – บอกเพิ่มกระบวนวิชา
  • ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  • พิมพ์บาร์โค้ครหัสกระบวนวิชาที่ต้องการ จาก www.fis.ru.ac.th/misservice
  • (ซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิก 50 บาท + ค่าหน่วยกิตและค่าจัดสอบ (ดูรายละเอียดในแบบฟอร์ม)
  • ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ ภายในวันและเวลาที่กำหนด
  • ซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเองให้ชัดเจน สำหรับส่งใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ

  • กรณีลงทะเบียนที่สาขาวิทยบริการฯ ให้นักศึกษาดำเนินการภายในวันที่ 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560
  • กรณีลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ทางไปรษณีย์ ให้นักศึกษาดำเนินการภายในวันที่ 18 – 25 ม.ค. 2561

ไฟล์แนบ: แบบฟอร์มขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชา

ส่งเอกสารไปที่
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคาร สวป. ชั้น 6
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

Scroll to Top