ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 1 ปี 2560

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี

วิธีการลงทะเบียน

  • เลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียน
  • กรอกรายวิชาที่เลือกลงในแบบ (ม.ร.34)
  • ยื่นให้เจ้าหน้าที่ ที่ช่องลงทะเบียน
  • ชำระค่าลงทะเบียน รับใบเสร็จและตรวจสอบความถูกต้อง

แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนสอบซ่อม

1. นักศึกษาต้องตรวจสอบผลการสอบก่อนการลงทะเบียนสอบซ่อม โดยให้ลงทะเบียนเฉพาะกระบวนวิชาที่ตก หรือขาดสอบเท่านั้น
2. ให้ลงทะเบียนได้ที่สาขาวิทยบริการฯ ทั้ง 23 แห่ง ห้ามลงทะเบียนทางไปรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต
3. มหาวิทยาลัยได้จัดส่งคู่มือการลงทะเบียนนี้ ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า และนักศึกษาต้องไปลงทะเบียนที่สาขาวิทยบริการฯ ในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าสอบซ้ำซ้อนโดยไม่ต้องเขียนคำร้อง
5. กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว มหาวิทยาลัยไม่คืนค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งไม่มีการสับเปลี่ยนกระบวนวิชาด้วย

ศูนย์สอบ ภาคซ่อม (27 จังหวัด)

ภาคเหนือ เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน
ภาคกลาง สุโขทัย, อุทัยธานี , ลพบุรี, เพชรบูรณ์, กาญจนบุรี, นครปฐม
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี, และสระแก้ว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ, นครพนม, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์, อุดรธานี
ภาคใต้ สุราษฎ์ธานี, นครศรีธรรมราช, สงขลา, ตรัง, พังงา

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคซ่อม
หน่วยกิตละ 25 บาท
ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ 60 บาท

[download id=”591″]

Scroll to Top