จิตอาสา

มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ

รศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำนักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ จ.กาญจนบุรี รุ่นที่ 8 ทำกิจกรรมจิตอาสา กลบหลุมบ่อถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.กาญจนบุรี ในการบรรยายวิชาความรู้คู่คุณธรรม RAM1000 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสาธารณะ อันเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

Scroll to Top