ทุนการศึกษา ปี 2563

ทุนการศึกษา ปี 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีนโยบายให้ทุนการศึกษาเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยแบ่งเป็นทุนประเภทเรียนดีทุนละ 6,000 บาท ประเภทุนส่งเสริมการศึกษาทุนละ 5,000 บาท และประเภทกิจกรรมทุนละ 3,000 บาท นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติและจัดส่งหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้ Dwonload ประกาศการขอรับทุนได้ที่ http://www.kan.ru.ac.th/download-document/

คุณสมบัติทั่วไป
– เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)
– เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
– ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือไม่เป็นนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
– ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ ในปีเดียวกัน

ผู้ประสงค์จะขอรับทุนประเภทเรียนดีและส่งเสริมกิจกรรมให้ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่ สาขาวิทยบริการฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ย. 2563

Scroll to Top