กำหนดสอบประมวลความรู้ (คณะศึกษาศาสตร์)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กำหนดการสอบประมวลความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2559 โดยผู้มีสิทธิสอบต้องมีผลการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.0 และไม่มีหนี้ค้างชำระ ตามกำหนดวันลงทะเบียน และวันสอบประมวลความรู้ดังนี้

วันที่ 14 ก.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้
วันที่ 15 – 16 ก.ค. 2560 ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ (ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท) ชำระโดยซื้อ comp code
วันที่ 25 ก.ค. 2560 สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) กลุ่มวิชาพื้นฐาน เวลา 17.00 – 20.00 น.
วันที่ 26 ก.ค. 2560 สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) กลุ่มวิชาเอกเลือก เวลา 17.00 – 20.00 น.
วันที่ 27 ก.ค. 2560 สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) กลุ่มวิชาเอกบังคับ เวลา 17.00 – 20.00 น.
วันที่ 5 ก.ย. 2560 ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)

Scroll to Top