กำหนดการลงทะเบียนปริญญาโท

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดวันลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ภาค 1  ปีการศึกษา  2560 ระหว่างวันที่  1 – 6 สิงหาคม  2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยมีรายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ดังนี้ค่าลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 2 (เป็นเงิน 25,500 บาท)”

  • วันที่ 1 – 6 ส.ค. 2560  ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์
  • วันที่ 7 – 13 ส.ค. 2560 ปรับค่าลงทะเบียนล้าช้า  400 บาท
  • วันที่ 14 – 31 ส.ค. 2560 ปรับค่าลงทะเบียนล้าช้า  1,000 บาท
  • วันที่ 31 ส.ค. 2560  สิ้นสุดการลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 และงดลงทะเบียนเรียนโดยต้องไปชำระค่าลงทะเบียนและเข้าเรียนใหม่เมื่อมีการเปิดเรียนวิชานั้นในจังหวัดนั้น ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนข้ามจังหวัด
  • เมื่อชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารแล้วให้นำ Comp code มาลงทะเบียนและออกใบเสร็จรับเงิน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี ตามวันและเวลาที่กำหนด

 

Scroll to Top