กำหนดการสอบสัมภาษณ์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต นั้น ให้ผู้สมัครคัดเลือกดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เตรียมเอกสารต่าง ๆ มาแสดงให้คณะกรรมการผู้ทำการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

 • ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองสภาฯ จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 • ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล, คำนำหน้านาม. ยศ, ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 ชุด
 • กรณีที่สมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีรายชื่อให้นำหลักฐานการชำระเงิน มอบให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบสัมภาษณ์

ปฏิทินการรับสมัคร

 • วันเสาร์ที่ 1 ก.ค. 2560   สอบสัภาษณ์ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
 • วันพุธที่ 12 ก.ค. 2560   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
 • วันที่ 21 – 23 ก.ค. 2560   ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่
 • วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 2560  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 • วันที่ 5 – 6 ส.ค. 2560   บรรยายวิชา RAM6003 (บัณฑิตศึกษา)
 • วันที่ 11 – 12 ส.ค. 2560   บรรยายในชั้นเรียน (คณะรัฐศาสตร์)
 • วันที่ 12 – 13 ส.ค. 2560   บรรยายในชั้นเรียน (คณะบริหารธุรกิจ)
 • โทรศัพท์ 034 – 581 090, 034 – 581009
 • LINE ID : ramkanchanaburi
Scroll to Top