ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ (บริหารธุรกิจ)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) ให้มาดำเนินการลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) ตามกำหนดการนี้

  • วันที่ 20 มิ.ย. 2560   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้
  • วันที่ 22 – 25 มิ.ย. 2560 ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ (ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท) ชำระโดยซื้อ comp code
  • วันที่ 1 ก.ค. 2560   สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)
  • วันที่ 2 ก.ค. 2560   สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)
  • วันที่ 1 ส.ค. 2560 ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)
  • วันที่ 4 – 5 ส.ค. 2560  สอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า)
  • วันที่ 10 ส.ค. 2560 ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า)
Scroll to Top