ลงทะเบียนเรียนภาค 1 ปี 2560

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 • วันที่ 17 – 19  มิ.ย. 2560 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค
 • วันที่ 23 มิ.ย. – 28 ก.ค. 2560 ลงทะเบียนทางไปรษณีย์
 • วันที่ 17 – 31 ส.ค. 2560 ลงทะเบียนทาง INTERNET
 • สถานที่ ห้องสำนักงานชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี
 • เลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียน
 • กรอกรายวิชาที่เลือกลงในแบบ (ม.ร.34)
 • ยื่นในเจ้าหน้าที่ ที่ช่องลงทะเบียน
 • ชำระค่าลงทะเบียน รับใบเสร็จและตรวจสอบความถูกต้อง

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียน

 • กระบวนวิชาที่จะลงทะเบียน ต้องเป็นกระบวนวิชาตามหลักสูตรของคณะที่สมัคร
 • ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ในกรณีขอจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกิน 30 หน่ยกิต และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบซ้ำซ้อน โดยไม่ต้องเขียนคำร้อง

การเรียนการสอน

 • วันที่ 4 ก.ค. – 25 ก.ย. 2560  เริ่มบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม
 • วันที่ 8 ก.ค. – 15 ต.ค. 2560   เริ่มบรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

 

Scroll to Top