สอบประมวลความรู้ คณะบริหารธุรกิจ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการสอบประมวลความรู้ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2559 โดยผู้มีสิทธิสอบต้องมีผลการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.0 และไม่มีหนี้ค้างชำระ ตามกำหนดวันลงทะเบียน และวันสอบประมวลความรู้ดังนี้
วันที่ 20 มิ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้
วันที่ 24 – 25 มิ.ย. 2560 ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ (ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท) ชำระโดยซื้อ comp code

สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)

วันที่ 2 ก.ค. 2560

  • เวลา 09.00 – 11.00 น. การจัดการการตลาด
  • เวลา 13.00 – 15.00 น. การจัดการเชิงกลยุทธ์

วันที่ 1 ส.ค. 2560 ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)
วันที่ 4 – 8 ส.ค. 2560 สอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า)
วันที่ 10 ส.ค. 2560 ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า)

Scroll to Top