สอบประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์ ภาค 2 ปี 2559

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการสอบประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2559 โดยผู้มีสิทธิสอบต้องมีผลการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.0 และไม่มีหนี้ค้างชำระ ตามกำหนดวันลงทะเบียน และวันสอบประมวลความรู้ดังนี้

วันที่ 24 พ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้
วันที่ 26 – 27 พ.ค. 2560 ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ (ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท) ชำระโดยซื้อ comp code

สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)

  • วันที่ 10 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00-13.00 น. หมวดวิชาพื้นฐาน

สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)

  • วันที่ 11 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00-13.00 น. หมวดวิชาบังคับ

 

  • วันที่ 24 ก.ค. 2560 ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)
Scroll to Top