ประกาศสอบแก้ไอคณะบริหารธุรกิจ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคาแหง กาหนดสอบแก้อักษร I (ไอ) คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 (เฉพาะนักศึกษาปีที่ 2)

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560

  • เวลา 09.00 – 12.00 น. กระบวนวิชา BUS 7501
  • เวลา 13.00 – 16.00 น. กระบวนวิชา BUS 7017
Scroll to Top