ประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2559 ผู้มีสิทธิสอบให้มาดำเนินการลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) ตามกำหนดการนี้

วันที่ 24 พ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้
วันที่ 26 – 27 พ.ค. 2560 ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ (ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท) ชำระโดยซื้อ comp code
วันที่ 10 มิ.ย. 2560 สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) หมวดวิชาพื้นฐาน เวลา 09.00-13.00 น.
วันที่ 11 มิ.ย. 2560 สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) หมวดวิชาบังคับ เวลา 09.00-13.00 น.
วันที่ 24 ก.ค. 2560 ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)

Scroll to Top