ม.รามฯ ประกาศหลักเกณฑ์การขยายเวลาการศึกษาฯ

ม.รามฯ ประกาศหลักเกณฑ์การขยายเวลาการศึกษาฯ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
1 ให้ขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีกครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาแต่ละระดับกรศึกษาที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีต่างๆ ในปีการศึกษา 2569 ดังนี้

1.1 ปริญญาตรี 4 ปี เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 8 (รหัสประจำตัว 57)
1.2 ปริญญาตรี ๕ ปี เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 10 (รหัสประจำตัว 55)
1.3 ปริญญาตรี ๖ ปี เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 12 (รหัสประจำตัว 53)
1.4 ปริญญาโท เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 5 (รหัสประจำตัว 60)
1.5 ปริญญาเอก (สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท) เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
ในชั้นปีที่ 6 (รหัสประจำตัว 59) รวมทั้งนักศึกษาเทียบโอนระดับปริญญาเอก ที่ครบระยะเวลาการศึกษา ในปีการศึกษา 2564#Label

ทั้งนี้ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีสิทธิ์ขยายระยะเวลาการศึกษาได้อัตโนมัติ โดยลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ใช้สิทธิขยายระยะเวลาการศึกษา ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยก่อนเริ่มภาคการศึกษา

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com