แจ้งจบการศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาชั้นปริญญาโท

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้

เอกสารประกอบดังนี้

 • คำร้องของแจ้งจบการศึกษา
 • ใบตรวจสอบผลการเรียน พิมพ์จากเว็บไซต์ www.e-regis.ru.ac.th/egraduate
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
 • หากภาคไหนที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องแนบสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

2. การขึ้นทะเบียนปริญญาและขอหนังสือสำคัญ

 • กรอกแบบระเบียนบัณฑิต (พร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป)
 • กรอกแบบคำขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญา (แนบรูปถ่าย 2 รูป)
 • กรอกแบบคำขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
 • ใบแจ้งการชำระเงิน Comp.Code 833 จำนวนเงิน 1,800 บาท
 • แนบซองเปล่าขนาด C4 พร้อมติดแสตมป์ (EMS 40 บาท) ** ห้ามใช้ซองกันกระแทรก

ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต และหนังสือสำคัญต่างๆ รวมเป็นเงิน 1,800 บาท รายละเอียดดังนี้

 • ขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,500 บาท
 • ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ภาษาอังกฤษ) 100 บาท
 • แปลทรานสคริป (Transcript ภาษาไทย) 100 บาท
 • หนังสือสำคัญรับรองปริญญา 100 บาท

 

 • ตัวอย่างการสวมชุดครุย
 • ตรวจสอบเลขที่สภาอนุมัติได้ที่ www.e-regis.ru.ac.th/egraduate (เมนู ผลการศึกษา)
 • ตรวจสอบสถานะหนังสือสำคัญได้ที่ http://www.grad.ru.ac.th/idoc/index.php
 • หมายเหตุ กรณีผู้สำเร็จการศึกษาไม่ประสงค์เข้ารับปริญญา แต่มีความประสงค์ให้จัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ให้เขียนคำร้องพร้อมแนบซองขนาด C4 ติดแสตมป์ (EMS 70 บาท) และเขียนที่อยู่ที่จัดส่งให้ชัดเจน
Scroll to Top