แจ้งจบการศึกษา(คณะบริหารธุรกิจ)

กำหนดส่งเอกสาร
วันที่ 25 -26 สิงหาคม 2561
เวลา 08.30 – 16.00 น.

ค่าธรรมเนียมการแจ้งจบและขึ้นทะเบียนบัณฑิต

1,800 บาท

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต   1,500 บาท
ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ภาษาอังกฤษ) 100 บาท
ใบรับรองผลการศึกษา ภาษาไทย 100 บาท
ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย 100 บาท

เอกสารประกอบการแจ้งจบ

หมายเหตุ

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาไม่ประสงค์เข้ารับปริญญา แต่มีความประสงค์ให้จัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ให้เขียนคำร้องพร้อมแนบซองขนาด C4 ติดแสตมป์ (EMS 70 บาท) และเขียนที่อยู่ที่จัดส่งให้ชัดเจน และวงเล็บมุมซอง “จัดส่งปริญญาบัตร”

การถ่ายภาพ

รูปถ่ายหน้าตรง สวมครุยปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหงแถบสีให้ถูกตามคณะที่จบ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่ใช้รูปโพลาลอยด์ หรือรูปที่ Scan ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์) และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไว้ผมทรงสุภาพ นักศึกษาหญิงผมยาวไม่ให้ปล่อยผมปรกหน้าหรือประบ่า นักศึกษาชายตัดผมสั้น เปิดเห็นใบหู ไม่ประดับทรงผม ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ใส่ต่างหู และไม่ควรตัดภาพก่อน

ซองขนาด C4 ติดแสตมป์ 40 บาท

Scroll to Top