แจ้งจบการศึกษา(ปริญญาโท)

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

กำหนดการส่งเอกสารแจ้งจบการศึกษา
ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 5 ส.ค. 2561
เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการแจ้งจบการศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้

1. เอกสารประกอบการแจ้งจบ

2. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

หมายเหตุ

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาไม่ประสงค์เข้ารับปริญญา แต่มีความประสงค์ให้จัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ให้เขียนคำร้องพร้อมแนบซองขนาด C4 ติดแสตมป์ (EMS 70 บาท) และเขียนที่อยู่ที่จัดส่งให้ชัดเจน และวงเล็บมุมซอง “จัดส่งปริญญาบัตร”

เอกสารที่ต้องเตรียมมา
  • 1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
  • 2. ซองเปล่าขนาด C4 พร้อมติดแสตมป์ (EMS 40 บาท)
  • 3. พิมพ์ใบตรวจสอบผลการเรียน (e-graduate)
  • 4. รูปถ่าย(สวมชุดครุย) 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • 5. ใบ comp code (1,800 บาท)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต และหนังสือสำคัญต่างๆ รวมเป็นเงิน 1,800 บาท รายละเอียดดังนี้

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต   1,500 บาท
ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ภาษาอังกฤษ) 100 บาท
ใบรับรองผลการศึกษา ภาษาไทย 100 บาท
ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย 100 บาท

ซองขนาด C4 ติดแสตมป์ 40 บาท

Scroll to Top