ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2, ฤดูร้อน 2560

กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมระดับปริญญาตรี
วันที่ 14 – 15 ก.ค. 2561
เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

1. นักศึกษาต้องตรวจสอบ ผลการสอบก่อนลงทะเบียนสอบซ่อม โดยให้ลงทะเบียนเฉพาะกระบวนวิชาที่สอบไม่ผ่าน หรือขาดสอบ ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปี 2560 เท่านั้น
2. ให้ลงทะเบียน ได้ที่สาขาวิทยบริการฯ ห้ามลงทะเบียนทางไปรษณีย์และทางอินเตอร์เน็ต
3. ลงทะเบียน ได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าสอบซ้ำซ้อนโดย ไม่ต้องเขียนคำร้อง
4. กระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ไปแล้ว มหาวิทยาลัยไม่คืนค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมทั้งไม่มีการสับเปลี่ยนกระบวนวิชาด้วย

วันสอบซ่อม
วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 25 – 26 ส.ค.2561
วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 1 – 2 ก.ย.2561

วิธีการลงทะเบียนดังนี้

  • สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)
  • สมุดแถบรหัสกระบวนวิชา (ม.ร.37) ส่วนภูมิภาค
  • บัตรประจาตัวนักศึกษา
  • หรือใช้แบบ ม.ร.34 ขอรับได้ในวันลงทะเบียน

สถานที่สอบซ่อม คือ ศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 27 แห่ง

  • ภาคเหนือ : ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, แพร่ และ น่าน
  • ภาคกลาง : ศูนย์สอบจังหวัดสุโขทัย, อุทัยธานี, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, กาญจนบุรี และ นครปฐม
  • ภาคตะวันออก : ศูนย์สอบจังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนย์สอบจังหวัดอำนาจเจริญ, นครพนม, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์ และ อุดรธานี
  • ภาคใต้ : ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, สงขลา, ตรังและ พังงา

ค่าธรรมเนียมภาคซ่อม
ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 25 บาท
ค่าธรรมเนียมการสอบ วิชาละ 60 บาท

ไฟล์แนบ
 คู่มือลงทะเบียน
 ตารางสอบ

Scroll to Top