สำรวจความต้องการความช่วยเหลือ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีโครงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนนักศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาวางแผนให้ความช่วยเหลือในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี

นักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ ให้กรอกแบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคล ครัวเรือน ส่งที่มหาวิทยาลัยภายในวันที่ 25 มีนาคม 2561

แบบขอความช่วยเหลือ

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี
ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย
จ.กาญจนบุรี 71160

Scroll to Top