ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2560

การลงทะเบียนเรียน

วันที่ 12 – 23 มีนาคม 2561 ลงทะเบียนทางไปรษณีย์
วันที่ 22 – 26 มีนาคม 2561 ลงทะเบียนทาง INTERNET
วันที่ 31 มี.ค. – 2 เม.ย.2561 ลงทะเบียนเรียน ณ สาขาวิทยบริการฯ

1. กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นกระบวนวิชาตามหลักสูตรของคณะที่สมัครเข้าศึกษา โดยจะต้องดูวันเวลาสอบอย่าให้ซ้าซ้อนกัน
(รหัสวิชาต้องเป็น 7 หลัก)

2. ให้นักศึกษา รหัส 53 – 59 ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต, นักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ในกรณีขอจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบซ้ำซ้อน โดยไม่ต้องเขียนคำร้อง

3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ณ สาขาวิทยบริการฯ มีเอกสารดังนี้

  • สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)
  • สมุดแถบรหัสกระบวนวิชา (ม.ร.37) ส่วนภูมิภาค
  • บัตรประจาตัวนักศึกษา
  • หรือใช้แบบ ม.ร.34 ขอรับได้ในวันลงทะเบียน

ไฟล์แนบ
คู่มือลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2560

วิชาเลือกเสรี
ให้นักศึกษาเลือกวิชาที่เปิดให้มีการเรียนการสอบ ณ สาขาวิทยบริการฯ ให้นักศึกษาดูกระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรและแผนกำหนดการศึกษา ในคู่มือการศึกษาส่วนภูมิภาค ปีการศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนเรียน

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน
ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ 50 บาท
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย รหัส 53-56 = 100 บาท
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย รหัส 57-59 = 200 บาท
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย รหัส 60 เป็นต้นไป = 400 บาท
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย Pre-degree รหัส 53-56 = 100 บาท
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย Pre-degree รหัส 57-59 = 200 บาท
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย Pre-degree รหัส 60 เป็นต้นไป = 200 บาท
ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ 60 บาท

Scroll to Top