ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2560

การลงทะเบียนเรียน

วันที่ 12 – 23 มีนาคม 2561 ลงทะเบียนทางไปรษณีย์
วันที่ 22 – 26 มีนาคม 2561 ลงทะเบียนทาง INTERNET
วันที่ 31 มี.ค. – 2 เม.ย.2561 ลงทะเบียนเรียน ณ สาขาวิทยบริการฯ

1. กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นกระบวนวิชาตามหลักสูตรของคณะที่สมัครเข้าศึกษา โดยจะต้องดูวันเวลาสอบอย่าให้ซ้าซ้อนกัน
(รหัสวิชาต้องเป็น 7 หลัก)

2. ให้นักศึกษา รหัส 53 – 59 ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต, นักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ในกรณีขอจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบซ้ำซ้อน โดยไม่ต้องเขียนคำร้อง

3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ณ สาขาวิทยบริการฯ มีเอกสารดังนี้

  • สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)
  • สมุดแถบรหัสกระบวนวิชา (ม.ร.37) ส่วนภูมิภาค
  • บัตรประจาตัวนักศึกษา
  • หรือใช้แบบ ม.ร.34 ขอรับได้ในวันลงทะเบียน

ไฟล์แนบ
คู่มือลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2560

วิชาเลือกเสรี
ให้นักศึกษาเลือกวิชาที่เปิดให้มีการเรียนการสอบ ณ สาขาวิทยบริการฯ ให้นักศึกษาดูกระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรและแผนกำหนดการศึกษา ในคู่มือการศึกษาส่วนภูมิภาค ปีการศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนเรียน

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน
ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ 50 บาท
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย รหัส 53-56 = 100 บาท
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย รหัส 57-59 = 200 บาท
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย รหัส 60 เป็นต้นไป = 400 บาท
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย Pre-degree รหัส 53-56 = 100 บาท
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย Pre-degree รหัส 57-59 = 200 บาท
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย Pre-degree รหัส 60 เป็นต้นไป = 200 บาท
ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ 60 บาท

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com