จ้างเหมาทำความสะอาด

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความประสงค์จะ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี โดยต้องการจ้างบุคคลธรรมดาจำนวน 3 ราย โดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 305.- บาท กำหนดทำข้อตกลงจ้าง เป็นจำนวน 12 เดือน รายละเอียดตาม ร่างขอบเขตของาน (TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

3.1 มีสัญญาชาติไทย อายุไม่ต่่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

3.2 เพศหญิง หรือ เพศชาย

3.3 มีความรู้เรื่องการทำความสะอาดที่ดี สามารถทำความสะอาดได้

3.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพและจิตที่ดี มีประวัติดี มีความซื่อสัตย์สุจริต

3.5 มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่

3.6 ไม่ดื่มสุรา และไม่สูบบุหรี่

กำหนดรับสมัคร/ รับข้อเสนอจากผู้รับจ้างในวันที่ 24 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 99/9 หมู่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และกำหนดพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้าง พร้อมประกาศเป็นผู้ชนะวันที่ 25 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รับทำข้อตกลงจ้าง วันที่ 30 กันยายน 2560

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกาศเชิญและร่างขอบเขตงาน (TOP) ได้ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 99/9 หมู่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160 ในวันที่ 24 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 28 กันยายน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.kan.ru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-581-009 ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์แนบ [download id=”129″]

Scroll to Top