ประกาศสอบแก้ไอ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจ
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น. วิชา BUS7501 BUS7502
เวลา 13.00 – 16.00 น. วิชา BUS7503 BUS7095

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น. วิชา BUS6000 BUS6011 BUS6010
เวลา 13.00 – 16.00 น. วิชา BUS6001 BUS6012

คณะรัฐศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น. วิชา POL6102 POL6301
เวลา 13.00 – 16.00 น. วิชา POL6103 POL6203

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 – 11.00 น. วิชา POL6093
เวลา 09.00 – 12.00 น. วิชา POL6100 POL6201
เวลา 13.00 – 15.00 น. วิชา POL6094
เวลา 13.00 – 16.00 น. วิชา POL6309

Scroll to Top