สอบแก้ไอ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560 ระดับปริญญาโท

คณะรัฐศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 – 11.00 น. วิชา POL7096
เวลา 09.00 – 12.00 น. วิชา POL6001

ประกาศแก้ไอ คณะรัฐศาสตร์ ภาค 2 ปี 2560

คณะบริหารธุรกิจ

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น. วิชา BUS7017
เวลา 13.00 – 16.00 น. วิชา BUS7304

ประกาศแก้ไอ คณะบริหารธุรกิจ ภาค 2 ปี 2560

Scroll to Top